စိတ်ဝင်စားမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

သင်၏ ဘိုကင်တင်ထားမှုကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ အရောင်းအဖွဲ့သားများမှ နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရက်ချိန်းကွန်ဖန်းလုပ်ရန် ဆက်သွယ်လာပါမည်။

သင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို မကြာခင် တွေ့ဆုံသွားပါမည်။

စိတ်ဝင်စားမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

သင်၏ ဘိုကင်တင်ထားမှုကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ အရောင်းအဖွဲ့သားများမှ နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရက်ချိန်းကွန်ဖန်းလုပ်ရန် ဆက်သွယ်လာပါမည်။

သင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို မကြာခင် တွေ့ဆုံသွားပါမည်။

Copyright © 2020 Sankyo Frontier Co., Ltd. All rights reserved.