close_button

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း
Modular Space ထုတ္လုပ္သူ

၁။ Modular အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းက႑တိုင္းတြင္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Modular အေဆာက္အအံု ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။

လ်င္ျမန္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တပ္ဆင္မႈ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားျခင္း

တစ္ရက္စာ ငွားရမ္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း

Modular Space ၏ လုပ္ေဆာင္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ပံုစံမွာယူႏိုင္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ လုပ္ငန္းက႑တိုင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ၎တို႔ကို ယေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လက္လီ၊ အခမ္းအနားပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းခြင္႐ုံး

႐ိုးမစင္ထရယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

ၿပီးျပည့္စံုသည့္ သံုးထပ္ Modular ယာယီအေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္အတြက္ လသာေဆာင္လည္းပါရွိသည္။ လုပ္ငန္းခြင္႐ံုးကို လ်င္ျမန္စြာ တပ္ဆင္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေဖာက္သည္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆင္ေျပစြာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လိုအပ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းထားရွိၿပီး သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။

ယာယီ႐ံုးခန္း

MPT၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

ေဖာက္သည္၏ ႐ံုးအေဆာက္အအံုတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ရွိရင္းစြဲ ေျမေနရာတြင္ ႏွစ္ထပ္ယာယီ ႐ံုးအေဆာက္အအံုကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ Modular အေဆာက္အအံုတြင္ ေဟာခန္းပံုစံ ႐ံုးခန္းအျပင္ အေရးႀကီးသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အစည္းအေဝးခန္းလည္း ပါရွိသည္။ ေဖာက္သည္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈမရွိေစရန္ ယာယီ႐ံုးခန္းကို အတက္ႏိုင္ဆံုး လ်င္ျမန္စြာ တပ္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

စာသင္ခန္း

ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

စာရင္းေပးသြင္းသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အမွတ္မထင္ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ စာသင္ခန္းအသစ္မ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈ မရွိေစရန္ တပ္ဆင္ ေဆာက္လုပ္မႈကို ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းမ်ားမစမွီ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ကို အၿပီးေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Modular အေဆာက္အအံု၏ အားသာခ်က္မ်ား

ခိုင္ခံ့ျခင္း

မီးဒဏ္ႏွင့္ သဘာဝဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာယီအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျပဳလုပ္ထားသည္။

ျမန္ဆန္ျခင္း

အရည္အေသြး တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တပ္ဆင္မည့္ အခန္းတိုင္းကို စက္ျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး တပ္ဆင္ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကုန္မႈကို ၅၀% အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း

ျပန္လည္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ တစ္ရက္ခ်င္းစီလည္း ငွားရမ္းႏိုင္သည့္ အခန္းမ်ားသည္ ၉ မီတာအထိ က်ယ္ဝန္းၿပီး အျခားအပို အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း

ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ လၽွပ္စစ္မီးမ်ားႏွင့္ တိုင္မ်ားသည္ ေအာ္တိုစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လူအင္အား အနည္းငယ္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး အခန္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ျဖဳတ္ယူႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အသံုးျပဳၿပီးေသာ Modular အေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

လိုအပ္ေသာ ေနရာတိုင္းအတြက္ ဆန္းသစ္သည့္ Modular ကုန္ပစၥည္းမ်ား

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

close_button

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒီေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ကုန္က်စရိတ္သည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းသည့္ေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသားေပးပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မွ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Modular အခန္းမ်ားကို ေပါ့ပါးသည့္ သံမဏိ၊ အေရာင္ပါသည့္ သံမဏိျပား နံရံမ်ား ႏွင့္ အထပ္သားတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ စတိုင္းရင္းေရျမႇဳပ္ ႏွင့္ အစိုျပန္ခံႏိုင္သည့္ အျပားမ်ားကိုလည္း အခန္းအေဆာက္အအံုတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားသည္။

အခန္းအေဆာက္အအံုတိုင္းကို လြယ္ကူစြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တပ္ဆင္ျဖဳတ္ယူႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။

ေလွကားမ်ား၊ နံရံမ်ား၊ အေဆာက္အအံု၏ အတြင္းအျပင္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ သင္အား စိတ္တိုင္းက်ေစမည့္ Modular အခန္းအေဆာက္အအံုအတြက္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက စံုစမ္းေမးျမန္းသည့္ ေဖာင္တြင္ ေရးသားျဖည့္စြက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏို္င္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Modular အခန္းမ်ားသည္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ရက္တြင္ အခန္းေပါင္း ၈ ခုကို တပ္ဆင္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက စံုစမ္းေမးျမန္းသည့္ ေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ငွားရမ္းျခင္း
ဝယ္ယူျခင္း
အသံုးျပဳကာလ
 • စက္႐ံု (သို႔) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ (တစ္ရက္ မွ ၂ ႏွစ္အထိ)
 • ေေရရွည္အသံုးျပဳမည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။
ကုန္က်စရိတ္
 • သက္သာေသာ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
 • လစဥ္ ငွားရမ္းခေပးျခင္း အထူးသျဖင့္ သံုးစြဲမည့္ကာလ အတိအက်မသိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္တက္ျခင္း။
 • ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျခင္း
 • ေရရွည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အေဆာက္အအံု ထိမ္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ခအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ရွိျခင္း။
 • ျပည္တြင္း အေဆာက္အအံုအခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ျခင္း။
စိတ္ႀကိဳက္္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
 • လိုခ်င္သည့္ စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးျခင္း။
 • လိုခ်င္သည့္ စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမရွိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း။
ေရြးခ်ယ္မႈ
 • ေရြးခ်ယ္စရာ Modular အခန္းမ်ား နည္းပါးျခင္း
 • ေရြးခ်ယ္စရာ Modular အခန္းမ်ား စံုလင္မ်ားျပားျခင္း

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း Modular Space ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း ကနဦးအခ်ိ္န္တြင္ပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေရခ်ိဳးကန္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကားပါကင္ အေဆာက္အအံု စနစ္တို႔ကို ေစ်းကြက္တြင္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တီထြင္ဖန္တီးႀကံဆႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာသည္နွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ေတြ႔ႀကံဳလာရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ သမာဓိရွိျခင္းႏွင့္ ဂ႐ုဏာထားရွိျခင္းတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

Copyright © 2020 Sankyo Frontier Co., Ltd. All rights reserved.

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း modular space ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း ကနဦးအခ်ိ္န္တြင္ပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေရခ်ိဳးကန္မ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကားပါကင္ အေဆာက္အအံု စနစ္တို႔ကို ေစ်းကြက္တြင္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တီထြင္ဖန္တီးႀကံဆႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာသည္နွင့္အမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ေတြ႔ႀကံဳလာရသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔အေပၚ သမာဓိရွိျခင္း ႏွင့္ ဂရုဏာထားရွိျခင္းတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

Copyright © 2020 Sankyo Frontier Co., Ltd.

All rights reserved.